Przejdź do treści

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną www.robertbanasiewicz.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Przedmiot Regulaminu.Niniejszy dokument określa zasady i warunki zawierania umowy sprzedaży oraz dostarczenia treści cyfrowych z Usługodawcą, a także zasady korzystania przez Klienta ze strony internetowej robertbanasiewicz.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze strony, wysyłania zapytań za pośrednictwem formularzy kontaktowych, składania Zamówienia i zawierania umowy sprzedaży oraz o dostarczenie treści cyfrowej, dostarczania zamówionego Produktu Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny Produktu, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Usługodawca.Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, jest Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec  NIP: 6571204710, Regon: 281467409, adres info@rehab-terapia.pl, +48 513 683 660. 
 3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu.Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Sklepie Internetowym pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/sklep-rehab/regulamin/. Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy sprzedaży lub o dostarczenie treści cyfrowych. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia jest wysyłany Klientowi  w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy.
 4. Wymóg akceptacji Regulaminów.Umowa sprzedaży lub o dostarczenie treści cyfrowych jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wyraźna akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania obowiązujących w nim zasad. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wymóg potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia.
 6. Adresaci Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy jest przeznaczony zarówno dla Konsumenta, jak i dla Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych w Regulaminie.
 7. Właściwa reprezentacja Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, zawierająca Umowę, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia przez wyżej wskazaną osobę dokumentu potwierdzającego powyższe uprawnienia.
 8. Uprawnienia konsumenckie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

II. DEFINICJE.

 1. Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
 2. Usługodawca / Sprzedawca – Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec NIP: 6571204710, Regon: 281467409, info@rehab-terapia.pl, tel. +48 513 683 660, świadczący Usługi elektroniczne oraz sprzedający Produkty i dostarczający Produkty elektroniczne na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Klient / Kupujący:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego,

która zamierza zawrzeć lub skutecznie zawarła Umowę ze Sprzedawcą w sposób opisany w Regulaminie.

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zmierzający do zawarcia Umowy lub zawierający Umowę wyłącznie w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni świątecznych.
 5. Formularz kontaktowy – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający przesłanie zapytania, w tym w zakresie Produktu, a także złożenie zapytania w zakresie możliwości złożenia Zamówienia lub nawiązania współpracy.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta użytkownika.
 7. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i płatności oraz podanie danych osobowych Kupującego.
 8. Konto (użytkownika) – Usługa elektroniczna oznaczona imieniem, adresem e-mail i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanymi przez Klienta, stanowiącymi zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem założonego Konta lub bez jego zakładania. Zarejestrowanie Konta wymaga podania imienia, adresu e-mail oraz ustanowionego hasła. Zalogowanie do zarejestrowanego Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego do Konta hasła.
 9. Produkt – rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Produkt elektroniczny- treść cyfrowa będąca przedmiotem umowy o dostarczenie treści cyfrowej, zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
 12. Sklep Internetowy (Serwis) – strona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem robertbanasiewicz.pl umożliwiająca założenie Konta, złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży lub dostarczenia treści cyfrowych oraz zamówienie usługi Newsletter, a także skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta na podstawie przepisów tyt. XI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta.
 14. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej– umowa dostarczenia Produktu elektronicznego. Umowa zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub innych podmiotów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu albo Umowy o dostarczenie treści cyfrowej z Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego stanowi ofertę zakupu Produktu lub Produktu elektronicznego w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W wyjątkowych przypadkach Zamówienie może zostać złożone przez wiadomość e-mail albo drogą telefoniczną, wymaga jednak potwierdzenia drogą wiadomości e-mail.
 17. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, w przypadku Produktów materialnych- za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 18. Dostawca – firma świadcząca usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów, przy czym Sprzedawca może także współpracować z firmami pośredniczącymi w zawieraniu umów z firmami świadczącymi usługi dostawcze.
 19. Polityka Prywatności – regulamin zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO dostępny pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/polityka-prywatnosci/.
 20. Polityka plików cookies – regulamin zawierający informacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis oraz Sklep Internetowy plików typu cookie, dostępny pod adresem: https://robertbanasiewicz.pl/polityka-plikow-cookie/
 21. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025).
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).
 23. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).
 24. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 1. Funkcjonalność Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy umożliwia Klientom: przeglądanie Produktów oraz Produktów elektronicznych Sprzedawcy, założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Formularza rejestracji, prowadzenie i utrzymywanie Konta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, zapisanie na usługę Newsletter oraz kontakt z obsługą Sklepu Internetowego w celu finalizacji Zamówienia, Umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych, złożenia Zamówienia lub innych kwestii.
 2. Konto użytkownika. Korzystanie z Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieniu Formularza rejestracji. W Formularzu rejestracji należy podać imię, adres e-mail, jak również ustanowić hasło dostępu. Założenie Konta jest dobrowolne. Klient, który chce złożyć Zamówienie, może to uczynić bez zakładania Konta, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Klient obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Klientom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Klient nie może korzystać z Konta innego Klienta.
 3. Usunięcie Konta. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenie usługi Konta w trybie natychmiastowym w przypadku naruszania niniejszego Regulaminu przez Klienta, w szczególności w przypadku naruszenia pkt 11 niniejszej części Regulaminu. Usługodawca może także wypowiedzieć usługę Konta z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku braku aktywności Klienta. Klient może żądać usunięcia swojego Konta w każdym czasie, przesyłając odpowiednie żądanie na adres e-mail Sprzedawcy. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację Zamówień, które są w toku.
 4. Formularz zamówienia. Korzystanie przez Klienta z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego wybranego Produktu lub Produktu elektronicznego do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta, Zamówienie może zostać złożone także bez rejestracji.
 5. Korzystanie z Serwisu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Zamówienie. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Klienta wszelkich szczegółów dotyczących Zamówienia, w tym rodzaju i ilości Produktów lub Produktów elektronicznych, ceny, kosztów i sposobu wysyłki, a także po potwierdzeniu przez Klienta, że zna i akceptuje postanowienia Polityki prywatności i Regulaminu.
 7. Odpłatność korzystania ze Sklepu Internetowego. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym jest co do zasady nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy sprzedaży Produktu albo umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego.
 8. Okres świadczenia usług. Usługi polegające na udostępnianiu Serwisu oraz usługa Konta świadczone są Klientowi przez czas nieoznaczony.
 9. Pozytywne warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

1. posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
2. posiadanie dostępu do Internetu,
3. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
4. korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,
5. korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,
6. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.
7. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego wymaga posiadania urządzenia z systemem graficznym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej technologie JavaScript i akceptującej pliki cookie oraz dostępu do Internetu.

 1. Negatywne warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2. Obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Sklepu Internetowego. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez klienta danych nieprawdziwych.
 3. Prace konserwacyjne. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Sklepu Internetowego w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta. 
 4. Bezpieczeństwo Sklepu Internetowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.
 5. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Sklepu Internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych oraz niedostępności Sklepu Internetowego z powodu siły wyższej.
 6. Reklamacje Usług elektronicznych. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres: info@rehab-terapia.pl albo pisemnie na adres Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec. . Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy będącego Konsumentem na zasadach określonych w Rozdziale 5B Ustawy o prawach konsumenta, za brak dostarczenia Usługi lub za zgodność Usługi z Umową, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność.

 

IV. ISTOTNE INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

 1. Zaproszenie do zawarcia Umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach lub Produktach elektronicznych uwidocznione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu oraz Produktu elektronicznego. Cena Produktu oraz Produktu elektronicznego wskazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polskiej i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są podawane Klientowi w procesie składania Zamówienia..
 3. Prawa autorskie. W Sklepie Internetowym oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie Internetowym, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.) oraz znaki towarowe. Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanych treści, używania ich do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy. Jednocześnie Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnianie przez osoby fizyczne lub przedsiębiorców zdjęć Produktów lub Produktów elektronicznych lub mediów społecznościowych Sprzedawcy, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia źródła pochodzenia zdjęć lub Produktów albo Produktów elektronicznych, co może mieć miejsce w szczególności poprzez udostępnienie postu lub relacji/rolki lub zamieszczenie własnych materiałów z podaniem nazwy Sprzedawcy, adresu strony internetowej lub adresu jego profilu w mediach społecznościowych.
 4. Zdjęcia Produktów. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, co jest konsekwencją indywidualnych ustawień graficznych komputera Klienta.
 5. Koszty porozumiewania się na odległość. Klient ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
 6. Opis Produktu. Opis Produktu zawiera jego specyfikację, wymiary oraz materiały, z których został wykonany.
 7. Akcje promocyjne, gratisy. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności choć nie wyłącznie na przyznawaniu gratisów do zakupionych Produktów lub Produktów elektronicznych, okazjonalnym przecenianiu Produktów lub Produktów elektronicznych, organizowaniu ich wyprzedaży, możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Sprzedawca informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego lub w ramach mediów społecznościowych.
 8. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy. Klient ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową sprzedaży lub umową dostarczenia treści cyfrowych w następujący sposób:
  1. potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
  2. niniejszy Regulamin dostępny pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/sklep-rehab/regulamin/ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia,
  3. formularz odstąpienia od umowy dostępny pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/sklep-rehab/formularz-odstapienia-od-umowy/ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia (dotyczy wyłącznie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta),
  4. formularz reklamacji dostępny pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/sklep-rehab/formularz-reklamacji/ oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA, WYBÓR PŁATNOŚCI, DOSTAWY I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

  1. Wybór Produktu. Kupujący rozpoczyna składanie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu lub Produktu elektronicznego do zakładki „Koszyk” za pomocą przycisku „Do Koszyka” na Stronie Internetowej .
  2. Produkty Personalizowane. W przypadku składania zamówień na Produkty personalizowane Klient ma możliwość uzgodnienia ze Sprzedającym dodatkowych cech, które powinien posiadać Produkt, co w szczególności dotyczy dedykacji w książce papierowej. W celu personalizacji Produktu, w tym w celu otrzymania książki z dedykacją, Klient powinien przesłać odpowiednią wiadomość do Sprzedającego przed finalizacją Zamówienia. W każdym przypadku Sprzedający potwierdza, czy realizacja personalizowanego Zamówienia jest możliwa.
  3. Przegląd zawartości Koszyka. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, Klient otwiera formularz „Mój Koszyk”, w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia cen Produktów a następnie za pomocą przycisku „Przejdź do płatności” przechodzi do zakładki będącej właściwym Formularzem zamówienia.
  4. Podanie danych. W zakładce „Moje Konto” Kupujący loguje się do indywidualnego Konta, jeżeli takie posiada lub wypełnia kolejno pola Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, adres dostawy (ulica, numer domu oraz numer lokalu, miejscowość wraz z właściwym kodem pocztowym, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania Zamówienia przez Przedsiębiorcę i chęci otrzymania faktury – nazwa firmy, NIP oraz adres siedziby. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji poprawności podawanych danych.
  5. Wybór metody płatności. Po weryfikacji poprawności danych wskazanych w ust. 4 powyżej, Kupujący wybiera metodę płatności spośród metod udostępnionych przez Sprzedawcę. Aktualnie dostępne metody płatności w Sklepie Internetowym to:
   a) Przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   b) Szybka płatność za pomocą PayU, PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495.
 1. Wybór sposobu Dostawy. W przypadku Produktów Kupujący wybiera sposób Dostawy sposobów udostępnionych przez Sprzedawcę. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym to:
  1. dostawa do Paczkomatu Inpost;
  2. Poczta Polska s.a. , paczka ekonomiczna.
 2. Koszty Dostawy. Ewentualne koszty Dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Kupującego metody zapłaty, miejsca Dostawy, jak również aktualnych promocji.
 3. Dostawa zagraniczna. Dostawa jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może jednak zwrócić się do Sprzedawcy z zapytaniem odnośnie możliwości wysyłki zagranicznej Produktów. W takim wypadku wszelkie szczegóły dotyczące Zamówienia są przez Strony ustalane indywidualnie drogą wiadomości e-mail.
 4. Dostawa Produktów elektronicznych. Produkty elektroniczne dostarczane są drogą wiadomości e-mail.
 5. Darmowa Dostawa. Co do zasady koszty Dostawy są pokrywane przez Kupującego. Sprzedawca organizuje akcje promocyjne, w ramach których Dostawa jest dla Kupującego bezpłatna. O aktualnych promocjach w tym zakresie Kupujący jest informowany w przypadku bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą, na stronach Sklepu Internetowego. Darmowa dostawa może być także przewidziana dla zamówień o określonej wartości albo w przypadku dostaw do określonych miejsc. Dostawa Produktów elektronicznych jest darmowa.
 6. Faktura VAT. Kupujący będący Przedsiębiorcą, który chce uzyskać fakturę VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę przed złożeniem Zamówienia. Faktura VAT będzie przesłana na adres e-mail  Klienta.
 7. Akceptacja Regulaminów i Polityki Prywatności. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności w sposób wskazany w części I pkt. 4 i 5.
 8. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól Kupujący ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem Zamówienia, a w przypadku jego akceptacji, kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”. Powyższe równoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia oraz obowiązkiem zapłaty.
 9. Zawarcie Umowy. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy dostarczenia Produktów elektronicznych złożonej przez Kupującego). Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy, o której mowa zdaniu poprzednim, zostaje zawarta prawnie wiążąca Umowa sprzedaży lub umowa dostarczenia Produktów elektronicznych między Kupującym i Sprzedawcą.
 10. Termin wysłania Produktu. Termin wysłania przez Sprzedawcę Produktu do Kupującego wynosi od 2 do 5 dni roboczych, przy czym dokładny termin wysyłki uzależniony jest od rodzaju Produktu, jego personalizacji bądź jej braku, przy czym Sprzedawca dokłada starań, aby wysyłać Produkty w jak najkrótszym czasie.
 11. Termin wysłania Produktu elektronicznego. Produkt elektroniczny wysłany będzie przez Sprzedawcę od razu, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na natychmiastowe spełnienie świadczenia, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od Umowy. W przypadku braku wyrażenia stosownej zgody Produkt elektroniczny zostanie przesłany po upływie terminu do odstąpienia od umowy (14 dni).
 12. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Klient zobligowany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności sporządzić wspólnie z Dostawcą protokół szkody.
 13. Produkt chwilowo niedostępny. W przypadku chwilowej niedostępności Produktu informacja w tym zakresie widoczna będzie w Opisie Produktu. Klient ma wówczas możliwość otrzymania informacji o dostępności Produktu poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
 14. Skutki niedostępności Produktu. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta Produktu pomimo jego zamówienia albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Umowa sprzedaży zostanie anulowana w całości lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, zostanie zrealizowana bez brakującego Produktu.
 15. Skutki braku płatności. Umowa sprzedaży lub dostarczenia Produktu elektronicznego ulega rozwiązaniu w terminie 9 dni od złożenia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego zapłaty.
 16. Składanie Zamówień przy użyciu telefonu. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem numeru telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie Sklepu Internetowego. W trakcie rozmowy telefonicznej Klient zobowiązany jest do podania Sprzedawcy nazwy zamawianego Produktu spośród Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz liczbę tych Produktów. Następnie Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także podaje dane osobowe, w tym adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia. Niezwłocznie po rozmowie telefonicznej na podany przez Kupującego adres e-mail zostaje wysłana wiadomość, w odpowiedzi na którą należy potwierdzić zamówienie oraz dokonać płatności. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po dokonaniu płatności. Brak potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail w czasie 24 godzin wymaga ponownego złożenia Zamówienia.
 17. Nieobecność Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do czasowego wstrzymania przygotowania, realizacji oraz wysyłki Zamówień, o czym poinformuje Kupujących z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego. W czasie nieobecności Sprzedawcy Kupujący uprawnieni są do składania Zamówień, jednak wszystkie terminy realizacji i wysyłki Produktów lub Produktów elektronicznych zostaną wydłużone o termin wskazany w komunikacie widocznym w Sklepie Internetowym.

VI. OPINIE O PRODUKTACH

  1. Warunki opinii. Po zrealizowaniu Zamówienia i Dostawie Produktów lub Produktów elektronicznych Kupujący ma możliwość wystawienia opinii o Produkcie lub Produkcie elektronicznym. Opinia może dotyczyć wyłącznie cech Produktu, oceny jego użyteczności, wykonania, czy przydatności. Opinie mogą pochodzić wyłącznie od Kupujących, którzy zawarli umowę w Sklepie Internetowym.
  2. Treść opinii. Opinia powinna być napisana w języku polskim, w sposób poprawny pod względem językowym oraz zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy. Opinia nie może zawierać treści bezprawnych, w tym sprzecznych z prawem, z dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego. Opinia nie może wzywać do nienawiści, przemocy, zawierać treści zniesławiających ani oczywiście wprowadzających w błąd. Opinia nie może naruszać praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich.
  3. Odnośniki. Opinia może dotyczyć wyłącznie Produktu lub Produktu elektronicznego zakupionego u Sprzedawcy. Opinie zawierające nazwy własne innych sklepów, w tym sklepów internetowych, a także odnośniki (linki) do innych stron internetowych są niedozwolone. Opinia zawierająca odnośniki do produktów niezakupionych w sklepie Sprzedawcy jest niedozwolona.
  4. Oryginalność. Opinia musi mieć charakter oryginalny. Niedozwolone jest kopiowanie opinii innych osób- zarówno innych Kupujących, jak i innych użytkowników internetu.
  5. Prawo do weryfikacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji opinii pod kątem zgodności z powyższymi zasadami. W przypadku stwierdzenia, że opinia narusza ww. zasady albo inne zasady niniejszego Regulaminu albo powszechnie obowiązującego prawa, Sprzedawca jest uprawniony do niezamieszczania opinii w Serwisie. Po przeprowadzeniu weryfikacji opinii Klient otrzyma informację drogą mailową o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu opinii.
  6. Zamieszczając opinię Klient udziela Sprzedawcy licencji nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z tej opinii w szczególności poprzez jej publikację na stronie Sklepu lub w innych serwisach internetowych Sprzedawcy, a także w mediach społecznościowych lub materiałach drukowanych, w szczególności w celach informacyjnych lub promocyjnych i marketingowych.
  7. Odpowiedzialność. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść opublikowanej przez siebie opinii i zobowiązuje się do zamieszczania takiej opinii, która nie narusza zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

VII. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni licząc od otrzymania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  2. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy z uwagi na personalizację Produktu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wyjątek ten dotyczy w szczególności Produktów niedostępnych w standardowej ofercie Sprzedawcy, a wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta lub według jego wskazówek. Takim Produktem będzie m.in. książka opatrzona dedykacją stworzoną na indywidualną prośbę Klienta.
  3. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy z uwagi na zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych (tj. Produktów elektronicznych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Usługodawca wskazuje, że wyrażenie przez Klienta zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy.
  4. Sposób odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/sklep-rehab/formularz-odstapienia-od-umowy/ poprzez jego przesłanie w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres info@rehab-terapia.pl. Celem usprawnienia procesu odstąpienia od Umowy rekomendowane jest podanie w oświadczeniu numeru Zamówienia.
  5. Skutek odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone, zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie, sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać a do zawarcia Umowy nie dochodzi.
  6. Zwrot Produktu. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
  7. Zwrot płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu odpowiedniej płatności w terminie 14 dni na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta.
  8. Sposób zwrotu płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Koszty zwrotu. Konsument odsyła Produkt na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, odpowiednio zabezpieczając Produkt.
  10. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  11. Nieprzyjmowania przesyłek wysłanych na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I TRYB REKLAMACYJNY.

  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi. W zakresie Produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w Rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta, za brak zgodności Produktu z Umową, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność. W zakresie Produktów elektronicznych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w Rozdziale 5B Ustawy o prawach konsumenta, za brak zgodności treści cyfrowej z Umową, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność. 
  2. Forma reklamacji. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy wskazanej w niniejszej części regulaminu, Konsument może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres info@rehab-terapia.pl,  lub też pisemnie na adres Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec. Konsument może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://robertbanasiewicz.pl/sklep-rehab/formularz-reklamacji/.
  3. Treść zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące informacje:

– dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy) oraz numer Zamówienia,

– załączniki w postaci: zdjęć w formacie .jpg lub .png lub filmów w formacie .mp4 ukazujących Produkt oraz jego niezgodność z umową,

– szczegółowy opis niezgodności, w tym rodzaj i data wystąpienia niezgodności,

– dowód potwierdzający dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym,

– reklamacyjne żądanie Klienta.

Zawartość reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem, natomiast może mieć wpływ na czas rozpatrzenia zgłaszanych roszczeń. Podanie powyższych danych gwarantuje niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji.

 1. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta w przypadku Produktu. Jeżeli rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, Konsument może żądać jej wymiany lub naprawy. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył
 2. Niemożliwość lub nadmierność kosztów. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Moment stwierdzenia niezgodności. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Odstąpienie od Umowy, obniżenie ceny. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w pkt 4 albo z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 5. Koszty reklamowanej przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sprzedawca. Sprzedawca w szczególności ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Konsument.
 6. Wyłączenie rękojmi wobec Przedsiębiorcy. W przypadku, w którym Kupującym jest Przedsiębiorca, wyłączone są jego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
 7. Brak gwarancji. Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego .
 8. Uprawnienia Konsumentów w przypadku Produktów elektronicznych. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 9. Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy. Jeżeli Produkt elektroniczny jest niezgodny z umową, konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Produktu elektronicznego z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu elektronicznego do zgodności z umową;
  3. brak zgodności Produktu elektronicznego z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu elektronicznego z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności z umową;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu elektronicznego do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Proporcja obniżonej ceny. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktów elektronicznych niezgodnych z umową pozostaje do wartości Produktów elektronicznych zgodnych z umową.
 11. Nadmierność kosztów. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnych z umową.
 12. Doprowadzenie do zgodności z umową. Sprzedawca doprowadza Produkt elektroniczny do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Produktu elektronicznego do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 13. Istotna niezgodność. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 14. Czas ujawnienia niezgodności. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktów elektronicznych dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak Produktów elektronicznych z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 15. Termin rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę, o ile Konsument złoży reklamację w sposób umożliwiający merytoryczne ustosunkowanie się do jej zasadności.

IX. DANE OSOBOWE.

 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi złożonego zapytania.
 3. Uprawnienia Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu w przypadku świadczenia usług marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, wycofania zgody, o ile podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
 4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://robertbanasiewicz.pl/polityka-prywatnosci/.

 

X. ZMIANY REGULAMINU.

 1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
 2. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w  Sklepie Internetowym Usług elektronicznych;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 
 4. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;
 5. konieczności dostosowania zasad prowadzenia Sklepu Internetowego do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Sprzedawcę organu administracji publicznej lub  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
 6. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w  wyniku wykładni zawartych postanowień;
 7. połączenia, podziału albo przekształcenia Sprzedawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
 8. zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
 9. Zastosowanie Regulaminu po zmianach. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego w informacji i odnoszą się do Umów sprzedaży lub o dostarczenie treści cyfrowych zawartych od tego dnia. Zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych od daty wejścia w życie zmian oznacza akceptację Regulaminu w wersji obowiązującej po zmianie.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

  1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. 
  4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
  5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). 
  6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujący adres Sprzedawcy: Robert Banasiewicz, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Psychoterapii REHAB Robert Banasiewicz, z siedzibą pod adresem ul. A. Mickiewicza 35/1, 11-300 Biskupiec NIP: 6571204710, Regon: 281467409, info@rehab-terapia.pl, tel. +48 513 683 660.
 2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy, a w sprawach, których stroną jest Konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu wzorców umownych Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.
 5. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Kupującego będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Kupującym a Sprzedawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
 6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2023 r. Regulamin znajduje zastosowania do Umów sprzedaży zawartych od dnia jego wejścia w życie.